ดาวน์โหลด
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
 2.แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 3.แผนยุทธศาสตร์
 4.แผนดำเนินงาน
 5.แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7.แผนอัตรากำลัง
 8.แผนพัฒนาบุคลากร
 9.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 10.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 11.งานกิจการสภา
 14.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 15.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 16.รายงานทางการเงิน
 17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 18.คู่มือประชาชน
 19.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 20.แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 21.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 22.การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 25.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 26.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 27.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 28.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 29.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 31.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 33.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
 34.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 35.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 36.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 37.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 38.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 39.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 40.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 41.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 42.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 46.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 48.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 50.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 52.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 53.การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 54.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 56.กองการศึกษา
 58.ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
 59.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 61.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 62.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 63.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 64.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 66.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 67.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 68.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 69.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 70.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 73.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 74.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 75.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 76.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 77.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 78.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 79.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology