ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กองการศึกษา
 ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือประชาชน
 - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาญิชยกิจ)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
 - การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งขุดดิน
 - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - .การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - การขออนุญาติก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology