ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพล สงวนศึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 081-3211694
 
นายชูชาติ เดชจังหรีด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 087-8734661
 
นายวิโรจน์ ประสบสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 081-0629268
 
นางมิ่งขวัญ แขมเกษม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 095-3849455
 
นายชูชาติ ท่อนสำโรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 091-8344595
 
นางสาวกชกร บุญเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรติดต่อ 084-7921397
 
นางสาววาสนา ชุ่มตะขบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 090-2423251
 
นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 087-8713109
 
จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 089-9492398


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology