เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง http://www.kasemsub.go.th/flow.php
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.kasemsub.go.th/structure_executive.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=344
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.kasemsub.go.th/vision.php
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.kasemsub.go.th/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.kasemsub.go.th/law.php
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.kasemsub.go.th/news_list.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A http://www.kasemsub.go.th/webboard/index.php
O9 Social Network https://www.facebook.com/profile.php?id=100005196196625
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=293
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=307
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=306
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=310
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=303
O17 E-Service http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=319
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=308
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=304
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=328
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.kasemsub.go.th/procurment_list.php
O23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=321
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=222
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=315
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=171
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=323
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=317
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=318
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_cZU27Rlps_2wncAduxhhRPUXJZEcoB9fuo627Vf6iToDQ/viewform
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=343
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.kasemsub.go.th/graph/survey.php
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.kasemsub.go.th/article.php?id=410
แผนป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=211
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=324
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=312
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=311
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=325
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=173
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=301
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=302
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=313
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=314


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology