เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O1 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=293
O2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=306
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O4 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
O5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=310
O6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=303
O7 E-Service http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=182
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑืการบนิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O8 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=211
O9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=324
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=312
O11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=311
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=325
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=173
O14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=301
O15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=302
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=313
O17 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.kasemsub.go.th/download.php?id=314
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อยจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology