เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

    

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี

 พันธกิจหลักการพัฒนา

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 3. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 4. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
  • ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
  • ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  • สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology