ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชูชาติ ท่อนสำโรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 
จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวจีรนันท์ เมืองกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางฐณัชญ์พร วีรภัทรพุฒิพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวอุไรพร คานไธสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ฐิติกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวอัจฉริยา สงฆ์สังข์วรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายสุรเชษ แฟบกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายคุณากร ชมสระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
นางสาวนิตยา สร้อยสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นายบรรเทิง กิตติยศประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายธวัชชัย ลาจังหรีด
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปาริชาติ ชายสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นายกฤษดา ฉัตรฉิมพลี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุเทพ แขมเกษม
กู้ชีพ อบต.เกษมทรัพย์
 
นายวิชัย ไขสระน้อย
กู้ชีพ อบต.เกษมทรัพย์
 
นายองอาจ เดชสำโรง
กู้ชีพ อบต.เกษมทรัพย์
 
นายเสวียน เชื้อชาติ
พนักงานขับรถกู้ชีพ อบต.เกษมทรัพย์
 
นายจำเพาะ ภักเกษม
พนักงานขับรถน้ำ
| next
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology