ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวกชกร บุญเทพ
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวสุวรรณรัตน์ ศรีโภคา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
นางสาวฉวีวรรณ ญาติกิ่ง
ครู
 
นางสาวสุกัญญา ผันครบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นาจิราภรณ์ นางสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายพงศกร มิตรเกษม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology