เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

    

  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้งและอาณาเขต

    ตำบลเกษมทรัพย์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  แยกออกมา
จากตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  มีเนื้อที่ทั้งหมด 10.40  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลนกออก และตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลดอน และสำโรง อำเภอปักธงชัย
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลนกออก และตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย 

ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพภูมิประเทศของตำบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่น
ลอนชัน มีความสูงประมาณ  250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่จะมี 2 ลักษณะ  คือ

  1. เป็นที่ดอนประมาณ  50  %
  2. เป็นที่ราบลุ่มประมาณ  50 % ของพื้นที่ตำบล

       แม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 1 สาย คือลำเชียงสา   มีต้นน้ำอยู่ที่เขาภูหลวง มีสายน้ำย่อยของลำเชียงสาที่อยู่ในตำบล คือ คลองตะขบและคลองทุ่งงาม  ซึ่งจะรับน้ำจากพื้นที่ทุ่งนาเมื่อมีน้ำมากจะระบายลงสู่ลำเชียงสา  และยังมีสายน้ำย่อยอีกหนึ่งสายคือ คลองไผ่ ซึ่งจะรับน้ำจากพื้นที่ทุ่งนา  เมื่อมีน้ำมากจะระบายลงสู่ลำพระเพลิงซึ่งไม่ได้ไหลผ่านตำบลเกษมทรัพย์

ลักษณะภูมิอากาศ

   ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
1.  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
2.  ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
3.  ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม


ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology