ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2558
 - รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2558
 - รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2558
 - รายงานงบการเดือน เดือน มกราคม 2559
 - รายงานการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 - รายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2559
 - รานงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 - รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2559
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology