เมนูหลัก
 

ระบบสารสนเทศ
 
หัวข้อข่าว วันที่
-> ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01-10-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 08-07-2020
-> ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 29-06-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 26-06-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 11-06-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 04-06-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 15-05-2020
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 15-05-2020
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2562 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 08-05-2020
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 01-05-2020
-> ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสค์ 01-05-2020
-> ประกาศร่างTORจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 01-05-2020
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 27-04-2020
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ปีงบประมาณ 2563) 27-04-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-04-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 08-04-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 05-03-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 04-02-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 06-01-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 04-12-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 07-11-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 08-10-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 09-09-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 06-08-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 05-07-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 05-06-2019
-> ประกาศเรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-03-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 30-03-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 30-03-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 27-02-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2563 07-02-2020
-> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-12-2019
-> ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-12-2019
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 09-01-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 13-01-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 06-01-2020
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2019
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 31-10-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 19-11-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 19-11-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 29-10-2019
-> รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ปีงบประมาณ 2562 25-10-2019
-> รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 18-10-2019
-> งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 18-10-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 09-10-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 30-09-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30-09-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 03-10-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ 20-09-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 09-09-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 20-08-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 09-08-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 01-08-2019
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ (Annual Report) 30-09-2019
-> ประชาสัมพันธ์"ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)" 30-06-2019
-> ประชาสัมพันธ์"แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)" 03-10-2017
-> ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 28-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31-10-2016
-> ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 30-12-2016
-> รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 1/2561 12-02-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 2/2561 04-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 10-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 21-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 15-08-2018
-> รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 1/2561 01-11-2018
-> ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 30-09-2018
-> เส้นทางทำบุญไหว้พระ 9 วัด 30-09-2018
-> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 30-09-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 04-07-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 26-06-2019
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 14-05-2019
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 17-06-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 07-06-2019
-> ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราะคา 29-05-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 22-05-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2019
-> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 23-05-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 07-05-2019
-> รายงงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) 02-05-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2562 29-04-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปืดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23-04-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 22-04-2019
-> ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 10-04-2019
-> รายงานงบเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 19-04-2019
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 09-04-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 04-04-2019
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบ 1/2562 10-01-2561
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำฯ ครั้งที่ 1/2562 10-01-2561
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 08-03-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 27-02-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 25-02-2019
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 11-02-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศุนย์พันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกุมภาพัน 2562 23-01-2019
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 09-01-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 09-01-2019
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 28-12-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 19-12-2018
-> คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 12-12-2018
-> ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2561 28-09-2018
-> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2018
-> สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 26-10-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 01-11-2018
-> รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2561 29-10-2018
-> รายงานงบเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2561 26-10-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2018
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 24-10-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 01-08-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 09-07-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 05-06-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 24-04-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 02-04-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 06-03-2018
-> ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 16-02-2018
-> ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26-10-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-09-2018
-> ประกาศ เรื่องประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 10-08-2018
-> ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 10-01-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน ตุลาคม 10-01-2018
-> ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 31-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 09-03-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 09-06-2018
-> ประชาสัมพันธ์ "ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ทางออนไลน์" 08-08-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกองอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25-06-2018
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 07-02-2561
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน 13-07-2018
-> แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ 13-07-2018
-> ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 11-07-2018
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30-06-2018
-> ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25-06-2018
-> โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25-06-2018
-> ทดสอบ 25-06-2561 25-06-2018
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน 21-06-2018
-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 05-04-2017
-> แผนการจัดหาพัสดุแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 04-10-2017
-> ประชาสัมพันธ์ 14-02-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560 14-02-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 08-08-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 19-06-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 28-04-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 19-06-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 15-08-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 29-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์หมอยา 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์หมอนวดสมุนไพร 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทอผ้าไหม 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทำดอกไม้ 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์กลุ่มจักรสาน 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทำไม้กวาด 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์แนะนำกลุ่มอาชีพ 05-09-2016
-> รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 01-06-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 01-05-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 02-04-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 01-03-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 01-02-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 05-01-2018
-> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 20-10-2016
-> รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 01-12-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 01-11-2017
-> รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 01-09-2017
-> แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเกษมทรัพย์ 01-01-1970
-> ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 10-04-2561
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 30-12-2016
-> รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) 01-01-1970
-> แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 15-05-2017
-> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 14-07-2017
-> ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 10-12-2559
-> ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 01-01-1970
-> ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ2560-2562) 01-01-1970
-> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 22-05-2018
-> รายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 22-05-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทลอง เดือน เมษายน 2561 22-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2561 08-05-2018
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง 02-04-2018
-> LSEP 02-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างคว 11-04-2018
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ 11-04-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มี.ค. 2561 10-04-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 05-04-2018
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 14-03-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25 09-03-2018
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 12-02-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2560 16-08-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560 18-07-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560 15-06-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560 16-05-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560 14-04-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2561 31-01-2018
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมสัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 15-01-2018
-> รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อ 01-01-1970
-> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง ผู้มี 17-01-2018
-> เชิญประชาชนร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 01-01-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ 03-01-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างป 07-12-2017
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาห 07-12-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2561 30-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 30-11-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชี 01-01-1970
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 28-11-2017
-> ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกา 24-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 23-11-2017
-> ขอเชิญร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 02-09-2017
-> ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 30-10-2017
-> ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแห 07-11-2017
-> ประกาศแผนการดำเนินงาน 2561 02-11-2017
-> ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปีงบฯ2560 02-11-2017
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 20-10-2017
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 02-10-2017
-> หลักเกฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 02-10-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 01-11-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 01-10-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 01-09-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 02-08-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 03-07-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 02-06-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 03-05-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 01-03-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 02-02-2017
-> ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพ 05-10-2017
-> ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเง 05-10-2017
-> ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 03-10-2017
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2 03-10-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2560 10-02-2017
-> การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังช 10-03-2017
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 01-01-1970
-> ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีง 01-01-1970
-> ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์เข้าร่วม 04-09-2017
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 01-09-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 08-10-2017
-> ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 10-04-2016
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 26-06-2017
-> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2558 01-01-1970
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2016
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-2016
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2015
-> ประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13-06-2017
-> ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย 06-06-2017
-> ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2 31-05-2017
-> ประกาศเรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิกา 29-05-2017
-> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ 05-05-2017
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 25-04-2017
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 25-04-2017
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 25-04-2017
-> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 18-05-2015
-> คู่มือประชาชน 14-08-2015
-> ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21-07-2015
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology