เมนูหลัก
 

หัวข้อข่าว วันที่
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างป 12-07-2017 8:45:54
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาห 12-07-2017 8:44:49
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2561 11-30-2017 8:52:28
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 11-30-2017 8:25:41
-> ประกาศ เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชี 28-11-60 4:41:1
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 11-28-2017 3:29:52
-> ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกา 11-24-2017 4:38:24
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 11-23-2017 8:42:27
-> ขอเชิญร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9-02-2560 9:49:12
-> ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) 10-06-2016 8:3:56
-> ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 10-30-2017 8:3:47
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 11-08-2017 7:51:41
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2560 10-10-2017 7:50:43
-> ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแห 11-07-2017 4:47:0
-> ประกาศแผนการดำเนินงาน 2561 11-02-2017 4:15:51
-> ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปีงบฯ2560 11-02-2017 4:15:17
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10-20-2017 8:40:37
-> ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 10-20-2016 7:0:41
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 10-02-2017 4:51:37
-> หลักเกฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 10-02-2017 4:50:45
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 11-01-2017 7:33:59
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 10-01-2017 7:32:58
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 09-01-2017 7:32:19
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 08-02-2017 7:31:13
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 07-03-2017 7:36:30
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 06-02-2017 7:37:9
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 05-03-2017 7:37:33
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 03-01-2017 7:38:16
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 02-02-2017 7:38:40
-> ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพ 10-05-2017 10:13:26
-> ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเง 10-05-2017 9:35:48
-> ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 10-03-2017 8:54:37
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2 10-03-2017 8:50:30
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2560 2-10-2560 7:48:33
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560 2-09-2560 7:46:10
-> การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังช 3-10-2560 4:40:47
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 29-09-2560 5:22:48
-> ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีง 20-01-2560 8:56:25
-> ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์เข้าร่วม 09-04-2017 4:24:28
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 09-01-2017 3:21:27
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 10-08-2560 5:47:0
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256 3-07-60 4:19:47
-> รายงานผลการดำเนินการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธ 09-30-2016 6:13:22
-> ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 04-10-2559 3:59:51
-> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2559 (ครั้งที่ 1 29-11-2559 3:47:49
-> รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2/2559 (ครั้งท 29-10-2559 3:43:54
-> รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 2/2559 20-10-2559 3:38:48
-> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 15-08-2559 3:34:20
-> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 10-08-2559 3:30:14
-> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 30-06-2559 3:26:11
-> รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 26-05-2559 3:15:53
-> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 10-02-59 9:30:26
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 06-26-2017 9:13:48
-> ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 30-10-2559 9:8:36
-> งบแสดงฐานะทางการเงิน 30-09-59 9:2:48
-> ประกาศปิดสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ 20-10-59 8:57:3
-> ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 21-10-57 8:5:57
-> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2558 30-09-2557 7:30:29
-> ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อ 21-07-58 5:5:59
-> ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ 0410-2559 9:4:27
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2560 12-30-2016 8:37:38
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-59 3:43:52
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-59 3:42:6
-> มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การ 30-12-59 3:40:58
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-58 3:39:35
-> แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค 30-12-58 3:37:53
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-58 3:36:27
-> มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การ 30-12-58 3:31:32
-> ประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ 06-18-2015 9:17:16
-> แผนการจัดการความรู้ 02-17-2016 4:22:56
-> ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน 11-30-2015 5:35:19
-> ประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13-06-60 7:22:20
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2559 12-29-2016 9:36:1
-> ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 11-22-2016 9:33:35
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 06-24-2016 9:31:36
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560 06-09-2017 9:26:47
-> ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย 06-06-2017 7:3:19
-> ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2 05-31-2017 3:41:3
-> ประกาศเรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิกา 05-29-2017 7:8:52
-> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ 05-05-2017 5:39:48
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:21:47
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:19:55
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:18:1
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:15:0
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560 04-10-2017 3:31:58
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 12-29-2016 3:35:42
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหาเ 12-26-2016 4:17:11
-> ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแห 12-01-2016 6:22:5
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 07-04-2016 7:34:7
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหาเ 06-30-2016 5:29:14
-> แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ 12-08-2014 9:55:5
-> นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12-08-2014 9:53:59
-> ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 12-08-2014 9:53:15
-> ประกาศฯเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร 12-08-2014 9:52:30
-> ประกาศฯนะโยบายคุณธรรมจริยธรรม 12-08-2014 9:51:21
-> ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 12-01-2014 7:29:23
-> ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเกษมทรัพย์ 03-10-2015 4:51:39
-> ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ งบประมาณ 2558 09-30-2014 8:37:12
-> ประกาศสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.เกษ 06-13-2016 10:13:38
-> ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ฉบับที่ 4 ปี 2559 04-28-2016 8:33:19
-> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 05-18-2015 10:18:19
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558 12-27-2015 9:14:44
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 06-27-2014 7:11:25
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559 30 ธันวาคม 2558 15:1
-> ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 10-06-2015 14:47:22
-> คู่มือประชาชน 08-14-2015 11:1:52
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพน 08-04-2015 14:1:56
-> ประการผลการรับสมัครงาน พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง 07-28-2015 13:31:47
-> คู่มือการให้บริการประชาชน 07-24-2015 13:28:45
-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงา 07-13-2015 13:16:36
-> ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของ อบต.เกษมทรั 01-27-2014 11:26:22
-> ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) 06-27-2013 15:15:13
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2557-2559) 06-26-2013 14:14:13
-> แผนชุมชนประจำปี 2557 06-30-2014 10:23:14
-> ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2557 11-13-2014 22:39:56
-> รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557 09-08-2014 21:58:35
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2558 12-30-2014 8:1:14
-> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 12-12-2014 13:48:26
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2557 11-28-2014 13:57:3
-> ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) 06-27-2013 13:49:9
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 06-27-2013 9:45:50
-> ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันและเวลา การรับเงินเบี้ยยั 02-03-2015 15:40:5
-> ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันและเวลา การรับเงินเบี้ยยั 01-06-2015 15:35:27
-> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการโครงสร้างภายในตำบลเกษมทรัพ 01-30-2015 15:0:11
-> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการโครงสร้างภายในตำบลเกษมทรัพ 01-30-2015 15:0:21
-> ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 4-11-2014 17:0:57
-> จดหมายข่าวอบต.เกษมทรัพย์ 23-10-2014 16:34:54
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 10-16-2014 10:58:41
-> แจ้งให้ตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังช 08-15-2014 9:58:43
-> เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู 10-03-2014 9:47:36
-> ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการป 10-03-2014 9:0:26
-> ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบ 10-03-2014 8:59:29
-> รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1ครั้งที่1/2557 03-20-2014 0:47:8
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2ครั้งที่1/2556 06-28-2013 0:45:49
-> ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 02-14-2014 0:33:38
-> ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 02-15-2013 0:32:47
-> ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 10-15-2013 18:0:25
-> ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบปาณ ๒๕๕๖ 10-09-2012 17:59:11
-> ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 10-15-2013 17:57:44
-> ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 10-24-2013 17:54:56
-> ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 10-09-2012 17:40:39
-> ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ งบประมาณ 2557 10-15-2013 15:7:12
-> ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 06-27-2014 10:23:15
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 06-27-2013 10:22:25
-> ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์สมัย 03-17-2014 14:24:18
-> ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 02-10-2014 14:21:20
-> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทร 08-06-2013 13:59:1
-> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทร 02-09-2013 13:55:45
-> รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 08-07-2014 13:39:12
-> แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง 06-28-2013 15:49:34
-> รายงานการเงิน เดือน มิถุนายน 2557 07-09-2014 10:16:27
-> จดหมายข่าวขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที 06-24-2014 16:27:15
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 16-06-2014 11:25:29
-> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคปากมือเท้าเป 16-06-2014 16:28:24
-> รายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2557 06-09-2014 9:24:52
-> ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 06-29-2012 10:5:52
-> ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 09-24-2012 10:0:57
-> รายงานการเงิน เดือน เมษายน 2557 12-05-2014 16:35:8
-> รายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2557 10-04-2014 16:31:22
-> รายงานการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 12-03-2014 16:8:39
-> รายงานการเงิน เดือน มกราคม 2557 10-02-2014 16:4:19
-> รายงานการเงิน เดือน ธันวาคม 2556 07-01-2014 15:59:44
-> รายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2556 09-12-2013 15:58:30
-> รายงานการเงิน เดือน ตุลาคม 2556 18-11-2013 15:56:37
-> งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 15-11-2013 15:53:51
-> รายงานการเงิน เดือน กันยายน 2556 04-11-2013 15:52:24
-> รายงานการเงิน เดือน สิงหาคม 2556 09-09-2013 10:31:42
-> รายงานการเงิน เดือน กรกฎาคม 2556 07-07-2013 10:27:41
-> รายงานการเงิน เดือน มิถุนายน 2556 07-08-2013 10:23:48
-> รายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2556 06-10-2013 10:18:58
-> รายงานการเงิน เดือน เมษายน 2556 05-07-2013 10:6:28
-> รายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2556 04-10-2013 10:0:36
-> ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันและเวลา การรับเงินเบี้ยยังช 04-20-2014 13:38:42
-> ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ คน 11-05-2013 13:34:33
-> ขอความกรุณาอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ครบ ๖๐ 09-14-2013 13:27:42
-> การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม 09-24-2013 10:56:35
-> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 11-22-2013 10:49:6
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2556 05-27-2013 16:15:30
-> ท้องถิ่นสัมพันธ์ 03-19-2014 11:9:4
-> ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพ 02-28-2014 11:17:22
-> แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเ 09-04-2013 9:15:21
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพ 07-31-2013 12:55:19
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 10-08-2555 15:2:0
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 8-06-2555 15:0:44
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 10-02-2555 14:59:20
-> ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2555 3-10-2555 14:58:2
-> ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555 20-12-2554 14:56:55
-> ประกาศใช้ขอบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 24-09-2555 14:54:40
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2557 12-23-2013 9:35:11
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2555 5-12-2555 14:45:38
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555 4-11-2555 14:44:42
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2555 5-10-2555 14:43:44
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2555 6-09-2555 14:42:45
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2555 6-08-2555 14:41:38
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2555 5-07-2555 14:40:38
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2555 5-06-2555 14:39:43
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2555 4-05-2555 14:38:54
-> จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2555 04-04-2555 14:37:30
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2555 2-03-2555 14:36:23
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2555 1-02-2555 14:35:16
-> ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 06-17-2011 15:13:22
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2554 12-26-2011 15:1:54
-> ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2555 12-26-2012 12:45:28
-> แผนชุมชนประจำปี 2555 03-20-2012 12:34:58
-> รายงานการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2556 03-05-2013 15:1:8
-> ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการมาขึ้นทะเบียนความพิการประจ 11-01-2012 14:57:8
-> สำรวจผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี (เกิดปี 2495 11-01-2012 15:28:9
-> รายงานการเงิน เดือน มกราคม 2556 02-06-2013 11:34:37
-> การออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2556 01-14-2013 12:35:7
-> รายการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2555 01-04-2013 12:11:25
-> รายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2555 12-06-2012 13:53:19
-> รายงานการเงิน เดือน ตุลาคม 2555 12-04-2012 12:57:49
-> รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555 12-03-2012 12:3:25
-> รายงานการเงิน เดือน กันยายน 2555 11-05-2012 14:2:19
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ 11-05-2012 14:37:36
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 08-10-2012 15:47:9
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 07-13-2012 15:45:47
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 06-11-2012 15:45:7
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 04-16-2012 15:44:24
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 04-16-2012 15:43:36
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 03-05-2012 15:42:50
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 02-16-2012 15:42:8
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 01-10-2012 15:39:25
-> รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2555 11-15-2011 15:37:8
-> รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/255 08-15-2012 15:35:59
-> รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/255 08-10-2012 15:34:32
-> รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 1/2555 06-08-2012 15:33:14
-> รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 1/2555 02-10-2012 15:31:56
-> รายงานการเงิน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ 09-10-2012 9:32:3
-> การประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส 09-10-2012 14:16:15
-> แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง 09-10-2012 14:12:55
-> รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัย 09-10-2012 14:10:28
-> ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555 26-12-2554 10:22:54
-> รายงานการเงิน เดือน กรกฎาคม 2555 08-20-2012 10:57:11
-> รายงานการเงิน เดือน มิถุนายน 2555 07-13-2012 9:26:48
-> รายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2555 07-05-2012 10:55:52
-> แผนชุมชนประจำปี 2554 09032554 10:0:45
-> ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554 22-06-2554 10:40:30
-> การประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนคนพิการ 06-16-2011 10:40:52
-> สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ครบ 60 ปี (เกิดปี 2494 )เพื่ 11-06-2011 16:6:15
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ 2555-2557 06-11-2012 14:59:4
-> จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2554 1-9-2554 15:32:23
-> จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2554 1-8-2554 15:31:45
-> จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2554 4-7-2554 15:31:11
-> จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2554 1-6-2554 15:30:23
-> จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2554 3-5-2554 15:29:38
-> จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2554 4-4-2554 15:28:59
-> จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 1-3-2554 15:28:14
-> จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2554 1-2-2554 15:27:19
-> จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2553 4-1-2554 15:26:37
-> จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 1-12-2553 15:19:56
-> จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2553 1-11-2553 15:1:32
-> ประกาศผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ปี 2554 งวดที 1-12-2554 12:2:35
-> ประกาศผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ปี 2554 งวดที 1-12-2554 12:1:59
-> ประกาศผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ปี 2554 งวดที 1-12-2554 12:1:16
-> ประกาศผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุปี 2554 งวดที่ 1-12-2554 11:59:23
-> ประกาศใช้แผนปี 2555-2557 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 06-30-2011 11:9:53
-> 16 สิงหาคม 2554 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์ก 12-02-2011 15:38:9
-> 10 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์ 12-02-2011 15:36:7
-> 17 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอ 12-02-2011 15:34:52
-> 10 พฤศจิกายน 2553 เรื่องขอเชิญเข้าประชุมสภาองค์การ 12-02-2011 15:33:37
-> 13 กันยายน 2553 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์ก 12-02-2011 15:39:12
-> 5 สิงหาคม 2553 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์กา 12-02-2011 15:39:44
-> 2 มิถุนายน 2553 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์ก 12-02-2011 15:40:32
-> 8 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค 12-02-2011 15:41:21
-> ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 12-04-2011 15:24:56
-> ประกาศแผนงานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 12-04-2011 15:24:3
-> ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 12-04-2011 15:21:51
-> ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒ 12-04-2011 15:20:49
-> ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554 12-02-2011 11:28:10
-> ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 12-02-2011 11:27:15
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12-02-2011 11:12:9
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 12-02-2011 11:11:18
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 12-02-2011 11:10:20
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 12-02-2011 11:9:18
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 12-02-2011 11:7:56
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 12-02-2011 11:7:18
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12-02-2011 11:2:39
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 12-02-2011 11:0:34
-> ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 12-02-2011 10:58:18
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13 วันที่ 30 11-30-2011 11:29:39
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12 วันที่ 20 11-30-2011 11:29:1
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 วันที่ 12 11-30-2011 11:28:15
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 วันที่ 14 11-30-2011 11:27:11
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9 วันที่ 17 11-30-2011 11:26:24
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 2 ส 11-30-2011 11:25:5
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7 วันที่ 22 11-30-2011 11:24:12
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6 วันที่ 4 ก 11-30-2011 11:23:36
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5 วันที่ 12 11-30-2011 11:22:44
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 วันที่ 18 11-30-2011 11:21:48
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 วันที่ 28 11-30-2011 11:20:45
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ม 11-30-2011 11:18:32
-> ประกาศ การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 วันที่ 13 11-30-2011 11:17:26
-> การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2554-2556 11-25-2011 10:22:45
-> การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม 11-25-2011 10:21:39
-> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุ 11-23-2011 10:51:28
-> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเห 11-23-2011 10:50:0
-> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว 11-23-2011 10:48:46
-> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว 11-23-2011 10:47:56
-> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว 11-23-2011 10:47:11
-> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านใหม 11-23-2011 10:43:1
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2554 11-17-2011 13:18:36
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2554 11-17-2011 13:17:52
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2554 11-17-2011 13:17:3
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2554 11-17-2011 13:15:38
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ปี 2554 11-17-2011 13:14:46
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ปี 2554 11-17-2011 13:13:42
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2554 11-17-2011 13:12:16
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ปี 2554 11-17-2011 13:10:32
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2553 11-17-2011 12:43:26
-> รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษจิกายน 2553 11-17-2011 12:31:32
-> ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๕ 10-14-2011 14:58:59
-> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง 09-29-2011 14:49:39
-> ประกาศทะเบียนพาณิชย์ 09-14-2011 15:4:0
-> คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์ 09-14-2011 13:17:6
-> การพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร,รื้อถอน,ดัดแปลง 08-22-2011 9:28:37
-> ลงนามถวายพระพร 08-22-2011 12:9:48
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 08-21-2011 11:42:13
-> หมายเลขโทรศัพท์พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 08-20-2011 9:31:55
-> ทำสัญญาประกันราคาข้าว 08-23-2011 15:32:54
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology