เมนูหลัก
 

หัวข้อข่าว วันที่
-> ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างคว 04-11-2018 8:36:36
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ 04-11-2018 3:20:26
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มี.ค. 2561 04-10-2018 3:17:0
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 04-05-2018 4:51:23
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 03-14-2018 4:6:49
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25 03-09-2018 8:56:22
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 02-12-2018 8:4:28
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2560 08-16-2017 8:25:53
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560 07-18-2017 8:24:13
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560 06-15-2017 8:22:18
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560 05-16-2017 8:20:57
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560 04-14-2017 8:19:31
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2561 01-31-2018 9:7:33
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมสัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 01-15-2018 2:45:31
-> รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อ 15-01-2018 6:22:50
-> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง ผู้มี 01-17-2018 8:26:10
-> เชิญประชาชนร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 01-01-2018 7:11:2
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ 01-03-2018 7:31:57
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างป 12-07-2017 8:45:54
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาห 12-07-2017 8:44:49
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2561 11-30-2017 8:52:28
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 11-30-2017 8:25:41
-> ประกาศ เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชี 28-11-2017 6:23:12
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 11-28-2017 3:29:52
-> ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกา 11-24-2017 4:38:24
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 11-23-2017 8:42:27
-> ขอเชิญร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9-02-2017 6:23:25
-> ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 10-30-2017 8:3:47
-> ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแห 11-07-2017 4:47:0
-> ประกาศแผนการดำเนินงาน 2561 11-02-2017 4:15:51
-> ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปีงบฯ2560 11-02-2017 4:15:17
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10-20-2017 8:40:37
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 10-02-2017 4:51:37
-> หลักเกฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 10-02-2017 4:50:45
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 11-01-2017 7:33:59
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 10-01-2017 7:32:58
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 09-01-2017 7:32:19
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 08-02-2017 7:31:13
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 07-03-2017 7:36:30
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 06-02-2017 7:37:9
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 05-03-2017 7:37:33
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 03-01-2017 7:38:16
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 02-02-2017 7:38:40
-> ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพ 10-05-2017 10:13:26
-> ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเง 10-05-2017 9:35:48
-> ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 10-03-2017 8:54:37
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2 10-03-2017 8:50:30
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2560 2-10-2017 6:23:48
-> การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังช 3-10-2017 6:24:39
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 29-09-2017 6:24:49
-> ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีง 20-01-2017 6:25:3
-> ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์เข้าร่วม 09-04-2017 4:24:28
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 09-01-2017 3:21:27
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 10-08-2017 6:25:13
-> ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 04-10-2016 6:25:40
-> กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ 06-26-2017 9:13:48
-> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2558 30-09-2014 6:32:40
-> ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อ 21-07-2015 6:32:56
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2016 6:37:58
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-2016 6:38:21
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2015 6:36:35
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-2015 6:35:47
-> ประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13-06-2017 6:31:28
-> ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย 06-06-2017 7:3:19
-> ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2 05-31-2017 3:41:3
-> ประกาศเรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิกา 05-29-2017 7:8:52
-> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ 05-05-2017 5:39:48
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:21:47
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:19:55
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:18:1
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 04-25-2017 6:15:0
-> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 05-18-2015 10:18:19
-> คู่มือประชาชน 08-14-2015 11:1:52
-> คู่มือการให้บริการประชาชน 07-24-2015 13:28:45
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology