ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพรรษดิษฐ จงสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 
นายชูชาติ ท่อนสำโรง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 
นายปฏิภาณ สินจังหรีด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

 
นายชูชีพ นิตย์เมืองปัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 1
 
นายแดง สุขกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 3
 
นางลำพัน กลั่นเกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 4
 
นางประนอม ครานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 4
 
นางทิวาพร เกล้ากระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 5
 
นางมิ่งขวัญ แขมเกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology