เมนูหลัก
 

ระบบสารสนเทศ
 

    

  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้งและอาณาเขต

    ตำบลเกษมทรัพย์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  แยกออกมา
จากตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  มีเนื้อที่ทั้งหมด 10.40  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลนกออก และตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลดอน และสำโรง อำเภอปักธงชัย
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลนกออก และตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย 

ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพภูมิประเทศของตำบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่น
ลอนชัน มีความสูงประมาณ  250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่จะมี 2 ลักษณะ  คือ

  1. เป็นที่ดอนประมาณ  50  %
  2. เป็นที่ราบลุ่มประมาณ  50 % ของพื้นที่ตำบล

       แม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 1 สาย คือลำเชียงสา   มีต้นน้ำอยู่ที่เขาภูหลวง มีสายน้ำย่อยของลำเชียงสาที่อยู่ในตำบล คือ คลองตะขบและคลองทุ่งงาม  ซึ่งจะรับน้ำจากพื้นที่ทุ่งนาเมื่อมีน้ำมากจะระบายลงสู่ลำเชียงสา  และยังมีสายน้ำย่อยอีกหนึ่งสายคือ คลองไผ่ ซึ่งจะรับน้ำจากพื้นที่ทุ่งนา  เมื่อมีน้ำมากจะระบายลงสู่ลำพระเพลิงซึ่งไม่ได้ไหลผ่านตำบลเกษมทรัพย์

ลักษณะภูมิอากาศ

   ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
1.  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
2.  ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
3.  ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม


ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology