ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกข้อตกลง
 - แผนงานกองทุน
 - ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2557
 - ระเบียบกองทุน ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะทำงาน
 - ตัวอย่างโครงการ กลุ่มภาคประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
 - ตัวอย่างโครงการ กลุ่มภาคประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน (เด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน สปสช.(กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน สปสช.(กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน สปสช.(กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน สปสช.(กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
 - ตัวอย่างโครงการ เพื่อขอเสนอขอรับงบสนับสนุน สปสช.(กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology