ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
 - รายงานรายไตรมาส 1
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
 - รายงานรายไตรมาส 2
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561
 - รายงานรายไตรมาส 3
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2561
 - ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (1)
 - รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology