ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ระบบสารสนเทศ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือประชาชน
 - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาญิชยกิจ)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
 - การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งขุดดิน
 - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - .การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology