ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
 
ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
 - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลแสดงการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
 - รายงานผลแสดงการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)
 - รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
 - รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
 - รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
 - รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2563
 - รายงานผลแสดงการดำเนินงาน (ไตรมาส 4)
 - รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563
 - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 - ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology