ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธฺ 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology