ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธฺ 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology