ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการเงิน ต.ค. 57
 - รายงานการเงิน เดือน พ.ย.57
 - รายงานการเงิน ธ.ค.57
 - รายงานการเงิน ม.ค. 58
 - รายงานการเงิน ก.พ.58
 - รายงานการเงิน มี.ค.58
 - รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2558
 - รานงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 - รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2558
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 - รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2558 (ก่อนปิดบัญชี)
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
 - รายงานรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology