เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ กองทุนสปสช.อบต.เกษมทรัพย์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน สามารถยื่นเสนอจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนนพื้นที่ท้องถิ่นตำบลเกษมทรัพย์ เพื่อประชาชนสามารถข้าถึง..บริการสาธารณสุข..ได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้อปท.องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  เป็นไปตามอัตราต่อหัวประชากรที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะกำหนดในแต่ละปี  ปัจจุบัน สปสช. สนับสนุนในอัตรา  45 บาท/ต่อหัวประชากร

(**คำนวนจากจำนวนประชากร ณ 1 เมษายน ของทุกปี ตามวิธีของสปสช.**)

  หากสนใจขอรับเงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมดังกล่าว

- สามารถดาวโหลดแบบฟร์อม เขียนโครงการ/กิจกรรม ตัวอย่างโครงการ

- ได้ในเวปไซร์.www.kasemsub.go.th
   หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่  044-0098-92

  (งานกองทุนสปสช.อบต.เกษมทรัพย์) 

 

อัพเดทเมื่อ : 16-02-2021 13:10:14


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology