เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ข่าว งานกองทุนสปสช.อบต.เกษมทรัพย์

 

๑. การรับเงินเข้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นถ้าจำนวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไปของหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ในนามของหน่วยงานนั้น และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม

๒. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายตาม รายงานการการประชุุมรับผิดชอบในการเปิดบัญชี

๓. กรณีเบิกเงินจากบัญชี ต้องลงนามไม่น้อยกว่า ๒ใน ๓ โดยมีหัวหน้าชุดดำเนินโครงการลงนามด้วยทุกครั้ง

๔. หากหน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของ หน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนอยู่แล้ว หรือที่เปิดไว้ตามระเบียบกองทุนที่ยกเลิก ให้ใช้ บัญชีดังกล่าวได้

๕. การเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม เฉพาะกรณีหน่วยงาน หน่วยงานอื่นในสังกัดของรัฐให้หัวหน้าของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และให้เก็บหลักฐานการอนุมัติไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ

๖. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและ อัตราที่กำหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

อัพเดทเมื่อ : 09-06-2017 11:46:38


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology