ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งานกิจการสภา
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือประชาชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งานรายผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2558
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
 - รายผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology