ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
 - รานงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 - รานงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)
 - รายงานการเงิน ประจเดือน เมษายน 2560
 - รายงานงบเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2560
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 - รานงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
 - ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology