ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐
 - สิทธิรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
 - ประกาศ,คำสั่ง,แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
 - ขั้นตอนการให้บริหาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology